Học tiếng Anh Gold Coast Trại Mùa Đông tháng 1 / tháng 2

Tuần 3 – Chủ Nhật ngày 20 tháng 1 đến Chủ Nhật ngày 27 tháng 1 năm 2019 – Tùy thuộc vào số

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Explore
Broadbeach

5:30
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Tennis Lesson

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Clip & Climb

5:30
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Shopping at
Harbour Town

5:30
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:00 pm
Aquaduck &
Beachfront Night Market

5:30
Đón về nơi Lưu trú

australia day

Thứ Bảy

26 tháng 1

Australia Day
(Ngày nghỉ lễ chung)

09:30
Gặp tại
đường Welch
Join
Local Event
to Celebrate
Australia Day

4:30
Đón về nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.