Học tiếng Anh Gold Coast Trại Mùa Đông tháng 1 / tháng 2

Tuần 4 – Chủ Nhật ngày 27 tháng 1 đến Chủ Nhật ngày 3 tháng 2 năm 2019 – Tùy thuộc vào số

australia day

Thứ Hai

28 tháng 1
Australia Day Holiday

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến
Movie World

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Explore Southport

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Visit Skypoint &
Surfers Paradise

5:30
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Westfield
Helensvale

5:30
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:00 pm
Paradise
Country

5:00
Đón về nơi Lưu trú

gallery-walk-tamborine-mountain

Thứ Bảy

2 tháng 2

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến
Mt Tamborine +
Skywalk

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.