kenta studies English at AICOL

Our Latest Student

AICOL welcomes our latest intensive English language student, Kenta.