Timetable – Thời gian Biểu

Thời gian Biểu AICOL

HỌC VIÊN TRẺ

SƠ CẤP, TIỀN TRUNG CẤP, TRUNG CẤP

CHUẨN BỊ TRUNG HỌC, TIẾNG ANH CHO MỤC ĐÍCH HỌC THUẬT

Thứ Hai 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp 12.15 – 1.15Nghỉ Trưa 1.15 – 2.30Lớp  
Tuesday 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp 12.15 – 1.15Nghỉ Trưa 1.15 – 2.30Lớp 2.30 – 3.30Tiếng Anh Chuyên sâu
Wednesday 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp 12.15 – 1.15Nghỉ Trưa 1.15 – 2.30Lớp 2.30 – 3.30Tiếng Anh Chuyên sâu
Thursday 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp 12.15 – 1.15Nghỉ Trưa 1.15 – 2.30Lớp 2.30 – 3.30Tiếng Anh Chuyên sâu
Friday 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp