Timetable – Thời gian Biểu

Thời gian Biểu AICOL

HỌC VIÊN TRẺ

SƠ CẤP, TIỀN TRUNG CẤP, TRUNG CẤP

TIẾNG ANH CHO MỤC ĐÍCH HỌC THUẬT

Thứ Hai 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp 12.15 – 1.15Nghỉ Trưa 1.15 – 2.30Lớp  
Tuesday 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp 12.15 – 1.15Nghỉ Trưa 1.15 – 2.30Lớp 2.30 – 3.30Tiếng Anh Chuyên sâu
Wednesday 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp 12.15 – 1.15Nghỉ Trưa 1.15 – 2.30Lớp 2.30 – 3.30Tiếng Anh Chuyên sâu
Thursday 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp 12.15 – 1.15Nghỉ Trưa 1.15 – 2.30Lớp 2.30 – 3.30Tiếng Anh Chuyên sâu
Friday 8.45 – 10.15Lớp  10.15 – 10.45Giải lao 10.45 – 12.15Lớp       


See also High School Preparation Timetable