Học tiếng Anh Gold Coast Trại Mùa Đông tháng 1 / tháng 2

Tuần 1 – Chủ Nhật ngày 7 tháng 1 đến Chủ Nhật ngày 13 tháng 1 năm 2024 – Tùy thuộc vào số

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Explore
Southport

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Soccer Lesson

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Sling Shot

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Shopping at
Harbour Town

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Hopo water transport

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

12:45 pm
HOPO & HOTA

 

5:00
Đón về nơi Lưu trú

dream-roller1

Thứ Bảy

13 tháng 1

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Dreamworld

Đón về nơi Lưu trú

Hopo water transport

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.