Học tiếng Anh Gold Coast Trại Mùa Đông tháng 1 / tháng 2

Tuần 3 – Chủ Nhật ngày 22 tháng 1 đến Chủ Nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023 – Tùy thuộc vào số

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Surfers Paradise

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Volleyball

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Trampoline

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Năm

26 tháng 1
Public Holiday
Australia day

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Join Local Event
(Bring Swimmer
& A towel)

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:00 pm
Take the new HOPO
And return by tram

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

28 tháng 1

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Tropical Fruits World
Point Danger

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.