Học tiếng Anh Gold Coast Trại Mùa Đông tháng 1 / tháng 2

Tuần 3 – Chủ Nhật ngày 21 tháng 1 đến Chủ Nhật ngày 27 tháng 1 năm 2024 – Tùy thuộc vào số

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Surfers Paradise

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Volleyball

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Skypoint 

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Great nationality mix in AICOL IELSTS class

Thứ Năm

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Australia Fair

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Sáu

26 tháng 1
Public Holiday
Australia day

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:00 pm
Local Event

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

27 tháng 1

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Tropical Fruits World
Point Danger

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Trở về nước

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.