Học tiếng Anh Gold Coast Trại Mùa Đông tháng 1 / tháng 2

Tuần 4 – Chủ Nhật ngày 24 tháng 1 đến Chủ Nhật ngày 31 tháng 1 năm 2021 – Tùy thuộc vào số

null

Thứ Hai

08:30 -12:15
Sắp xếp lớp
Định hướng
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Surfers Paradise

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Ba

26 tháng 1
Public Holiday
Australia day

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Join Local Event
(Bring Swimmer
& A towel)

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Visit Skypoint &
Surfers Paradise

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp tiếng Anh

2:30 pm
Shopping at
Pacific Fair

5:00
Đón về nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:00 pm
Time Zone &
Free time

5:00
Đón về nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

30 tháng 1

09:30
Gặp tại
đường Welch
để dã ngoại đến

Currumbin Wildlife Sanctuary

5:30
Đón về nơi Lưu trú

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.