Trại Hè Tháng Bảy / Tháng Tám

Tuần 3 – Chủ Nhật ngày 3 tháng 7 đến Chủ Nhật ngày 10 tháng 7 năm 2022 (Có thể thay đổi)

Thứ Hai

08:30 -12:15
Xếp chỗ
Định hướng
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Botanic Gardens

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Jive Dance Class

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Infinity

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Shopping at
Harbour Town

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

12:45 pm
River Cruise

5:30 Đón về
nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

9 tháng 7

09:30
Gặp nhau tại
Đường Welch
để đi dã ngoại đến

Brisbane &
Lone Pine

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày nghỉ hoặc Rời đi

We try to offer as many nationalities as possible.  If you want to improve your chance of a good international mix of students try to come towards the beginning or end of the holiday period for your own country

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.