Trại Hè Tháng Bảy / Tháng Tám

Tuần 5 – Chủ Nhật ngày 16 tháng 7 đến Chủ Nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023 (Có thể thay đổi)

Thứ Hai

08:30 -12:15
Xếp chỗ
Định hướng
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Broadbeach
Kurrawa Park

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Volleyball

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Ripley’s Believe
it or Not

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Shopping at
Australia Fair

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

12:45 pm
Surfing
&
Free time

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

22 tháng 7

09:30
Gặp nhau tại
Đường Welch
để đi dã ngoại

Tropical Fruit World
&
Point Danger

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

AICOL students playing volleyball

Chủ Nhật

Ngày nghỉ hoặc Rời đi

We try to offer as many nationalities as possible.  If you want to improve your chance of a good international mix of students try to come towards the beginning or end of the holiday period for your own country.

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.