Trại Hè Tháng Bảy / Tháng Tám

Tuần 9 – Chủ Nhật ngày 14 tháng 8 đến Chủ Nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022 (Có thể thay đổi)

Thứ Hai

08:30 -12:15
Xếp chỗ
Định hướng
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Explore
Southport

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Go Kart

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Infinity

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Shopping at
Robina Town Centre

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15 pm
Kayaking
Or Stand Up Paddle
Boarding

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

20 tháng 8

09:30
Gặp nhau tại
Đường Welch
để đi dã ngoại đến

Movieworld

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Rời Đi

We try to offer as many nationalities as possible in our Summer Camp.

Perfect for families, individual adults, individual kids or small groups.

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.