Trại Hè Tháng Bảy / Tháng Tám

Tuần 9 – Chủ Nhật ngày 13 tháng 8 đến Chủ Nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023 (Có thể thay đổi)

Thứ Hai

08:30 -12:15
Xếp chỗ
Định hướng
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Explore
Southport

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Ba

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Go Kart

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Tư

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Volleyball
Lesson

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Năm

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa
1:15-2:30
Lớp Tiếng Anh

2:30 pm
Shopping at
Robina Town Centre

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

Thứ Sáu

08:45 -12:15
Lớp Tiếng Anh

12:15 Ăn trưa

1:15 pm
Coombabah

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

null

Thứ Bảy

19 tháng 8

09:30
Gặp nhau tại
Đường Welch
để đi dã ngoại đến

Mt.Tamborine

5:00 Đón về
nơi Lưu trú

AICOL students playing volleyball
Coombabah reserve

Chủ Nhật

Ngày Nghỉ hoặc Rời Đi

We try to offer as many nationalities as possible in our Summer Camp.

Perfect for families, individual adults, individual kids or small groups.

Nếu bạn muốn thêm một hoạt động khác vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn đặt phòng. Các hoạt động có thể thay đổi mà không cần thông báo và có điều kiện theo số lượng.